Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Cześć! Każdy inwestor ponosi odpowiedzialność w procesie budowlanym. posiada on również pewne obowiązki nałożone prawem budowlanym. jeżeli planujesz budowę czyli będziesz inwestorem to zapoznaj się z obowiązkami jakie będą na ciebie ciążyć.

Kim jest inwestor

Inwestor to osoba fizyczna lub prawna, w imieniu której realizowana jest inwestycja. zgodnie z ustawą z 7 lipca1997r – prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 ze zm.) jest on uczestnikiem procesu budowlanego. z tego faktu wynika, szereg praw i obowiązków ciążących na inwestorze przez cały okres realizacji inwestycji to znaczy od momentu podjęcia decyzji o budowie nieruchomości, aż do chwili przekazania gotowego obiektu do użytkowania. należy zwrócić uwagę, że inwestor może budować zarówno na potrzeby własne, albo też jako developer na potrzeby innych użytkowników.

Inwestor zawiera z wykonawcą umowę na roboty budowlane co wynika z przepisów kodeksu cywilnego. od art. 647 do art. 658. przepisy te dają dużą dowolność i swobodę kształtowania obowiązków pomiędzy nimi. obowiązki inwestora zostały jednak szczegółowo opisane. przeczytasz o nich poniżej.

Obowiązki inwestora w procesie budowlanym

Inwestor to osoba fizyczna lub prawna, w imieniu której realizowana jest inwestycja. zgodnie z ustawą z 7 lipca1997r – prawo budowlane (dz.u. nr 89, poz. 414 ze zm.) jest on uczestnikiem procesu budowlanego. z tego faktu wynika, szereg praw i obowiązków ciążących na inwestorze przez cały okres realizacji inwestycji to znaczy od momentu podjęcia decyzji o budowie nieruchomości, aż do chwili przekazania gotowego obiektu do użytkowania. należy zwrócić uwagę, że inwestor może budować zarówno na potrzeby własne, albo też jako developer na potrzeby innych użytkowników.

Inwestor zawiera z wykonawcą umowę na roboty budowlane co wynika z przepisów kodeksu cywilnego. od art. 647 do art. 658. przepisy te dają dużą dowolność i swobodę kształtowania obowiązków pomiędzy nimi. obowiązki inwestora zostały jednak szczegółowo opisane. przeczytasz o nich poniżej.

Pamiętaj iż inwestorem może być osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości. może to być tytuł wynikający wprost a aktu notarialnego lub np. z umowy najmu lub dzierżawy.

Poniżej opisuję jak po kolei w procesie budowlanym kształtują się obowiązki inwestora:

1. pierwszym z obowiązków jest zorganizowanie procesu budowy. należy tutaj uwzględnić przepisy bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia;

2. następnie inwestor zobowiązany jest do zlecenia opracowania projektu budowlanego. projektant na zlecenie inwestora przygotowuje projekt budowlany lub inny w zależności od potrzeb oraz należy dostarczyć projekt wykonawcy. inwestor ma obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. w zależności od skomplikowania inwestycji inwestor może być zmuszony do uzyskania innych uzgodnień. np. decyzji środowiskowej.

3. w razie potrzeby wejścia na sąsiednią nieruchomość inwestor zobowiązany jest uzgodnić takowe z właścicielem działki sąsiadującej. powinni ustalić zasady korzystania oraz wejścia na sąsiednią nieruchomość oraz warunki rekompensaty z tego tytułu.

4. zapewnienie obsługi inwestycji przez kierownika budowy. inwestor ma obowiązek zapewnienia obsługi inwestycji przez osoby posiadające odpowiednie do tego tytułu uprawnienia.

Uwaga: nawet w przypadku gdy w umowie o roboty budowlane widnieje zapis zobowiązujący wykonawcę do ustanowienia kierownika budowy to prawnie obowiązek ciąży tylko i wyłącznie na inwestorze!

W przypadku skomplikowanych obiektów odpowiedni organ administracji może nałożyć na inwestorze obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego a nawet zapewnienia nadzoru autorskiego.

5. przekazanie terenu budowy. bardzo ważnym elementem jest zrobienie tej czynności w formie protokołu. od tej chwili wszystkie odpowiedzialności na szkody powstałe na budowie dotyczą wykonawcy a nie inwestora.

6. następnie inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia odpowiednich organów administracji. inwestor musi zawiadomić odpowiednie organy o terminach takich jak rozpoczęcie budowy oraz jej zakończenie wraz z przystąpieniem do użytkowania obiektu. dodatkowo powinien poinformować organy administracji np. o zmianie kierownika budowy, inspektora pełniącego nadzór inwestorski oraz projektanta który prowadzi nadzór autorski.

7. odbiór obiektu. na wniosek wykonawcy inwestor zobowiązany jest odebrać roboty budowlane. odbiór może dotyczyć całości robót lub poszczególnych etapów w zależności jak stanowi umowa pomiędzy stronami. odbiór robót stanowi podstawę do zapłaty wykonawcy za wykonane prace.

Pamiętaj: możesz odmówić odbioru robót jeżeli zostały wykonane niestarannie lub niezgodnie z przedmiotem umowy. w takiej sytuacji masz prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia wykonawcy robót.

Mam nadzieję iż już wiesz jakie są twoje obowiązki związane z realizacją procesu budowlanego. masz pytania lub coś jest niezrozumiałe? Zostaw komentarz lub napisz do mnie! 

Potrzebujesz mojej pomocy? Skontaktuj się ze mną!

Zadzwoń

+48 512 078 474

Wyślij wiadomość

biuro@energoprojektkrakow.pl

Pamiętaj, że wspieram Polską Akcję Humanitarną! Każde zlecenie to przekazane 10zł na dzieciaki! Pomagaj ze mną!

Jako jedyni rozliczamy się po wykonanej usłudze! Jestem pewny moich usług!